Jaarverslag Koningshof

Jaarverslag Koningshof

Op weg naar bruisend huis van Maassluis – jaarverslag 2017

Het jaar 2017 voor Koningshof mag gekarakteriseerd worden als een bewogen interimjaar met een goed inhoudelijk en financieel resultaat, terug te vinden in het gepubliceerde jaarverslag 2017. 2017 Was het jaar van afscheidnemen van het verleden en het bouwen aan de toekomst. Er is strak gestuurd op inhoud en middelen om uiteindelijk de basis op orde te krijgen en daarmee het fundament te leggen voor een nieuw Koningshof: eigentijds, persoonlijk en uitnodigend.

Eigentijds

In de eerste maanden van 2017 is sprake geweest van een intensief proces om zowel de partners van Koningshof als de politiek een nieuw businessplan te laten bekrachtigen. Om draagvlak voor dat plan te genereren zijn gesprekken gevoerd met tal van organisaties in Maassluis uit de culturele en sociaal maatschappelijke sectoren, bestuur en gemeente Maassluis. In mei 2017 is het plan door de gemeenteraad goedgekeurd en is dankzij de goede samenwerking en met steun van vele partijen met een toekomstgerichte visie de basis voor de komende jaren gelegd. Belangrijke onderdelen van het plan zijn dat vele en nieuwe groepen zich door een nieuw Koningshof aangesproken moeten voelen; dat Koningshof naast een theater ook een multifunctionele voorziening is waarin zowel culturele als sociaal-maatschappelijke activiteiten kunnen plaatsvinden; uiteindelijk leidend tot een hogere bezettingsgraad van het gebouw als geheel en ook van het theater. Uiteraard ook met de doelstelling hogere huuropbrengsten te genereren, hogere omzet in het theater en hogere horecaopbrengsten te behalen.

Persoonlijk & uitnodigend

In 2017 zijn er speerpunten als personele bezetting, formatievorming, taakverdeling gerealiseerd. Een organisatie is nooit klaar maar de basis is versterkt en logischer opgebouwd. Tevens is er in 2017 veel effort gestoken in het aantrekken van de banden met andere organisaties en personen, mede verbonden in de zogenaamde co-creatieraad. Succes maak je samen: met een nieuwe directeur die in februari jl. is aangetreden, met goed personeel, met nieuwe partners, met een vernieuwd pand, een nieuwe uitstraling en in de loop van 2018 ook een uitgebreid bestuur.

Financieel

Koningshof heeft in 2017 een goed jaar gedraaid. Door hogere bezettingsgraad, hogere horecaopbrengsten en een strakke sturing op de personeelslast is een positief exploitatieresultaat geboekt.  Door de stabiele organisatorische en financiële basis kunnen we de toekomst aan en kijken ernaar uit om het komende jaar het bruisende huis van Maassluis te zijn. Een beknopte versie van het jaarverslag 2017 is te vinden op de website van Koningshof: www.theaterkoningshof.nl.

 

 

Sorry, comments are closed for this post.

Copyright© Culturele Raad Maassluis 2016 | e-mail: info@crmmaassluis.nl | Gerealiseerd door www.kiem.online